Umowy cywilnoprawne

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, które często stosowane są do regulowania stosunków pracy. Umowy te często są mylone, chociaż wykorzystywane są w zupełnie innych okolicznościach i wynikają z nich różne skutki.

 

Umowa o dzieło i umowa zlecenie


Umowa o dzieło, to krótko mówiąc, umowa przyrzeczenia wykonania danego dzieła. Pojęcie “dzieło” jest w jej aspekcie bardzo szerokie, bo może to być zarówno coś materialnego (np. wykonanie krzeseł albo pomalowanie ścian), jak i niematerialnego (np. projekt logo lub redakcja tekstu). Umowa o dzieło często wykorzystywana jest przy zlecaniu jednorazowych prac. Stronami umowy jest zlecający dzieło i przyjmujący dzieło.

Umowa zlecenie zobowiązuje przyjmującego zlecenie do wykonania określonej czynności dla osoby zlecającej. Istotną różnicą jest więc odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej za wykonanie umowy.

W przypadku umowy o dzieło ważny jest efekt końcowy. Dzieło musi być wykonane w należyty sposób, zgodnie z zapisami w umowie, ale nie ma znaczenie, w jaki sposób do tego doszło – liczy się efekt końcowy. Natomiast w przypadku umowy zlecenie ważne jest należyte wykonanie czynności, która została tam określona, bez odpowiedzialności za ostateczny efekt. Pociąga to za sobą także skutki w zakresie składania reklamacji.

W przypadku umowy o dzieło, jeśli rezultat nie spełnia założeń umowy, zleceniodawca może złożyć reklamację. W przypadku umowy zlecenie prawo do składania reklamacji jest ograniczone. Wypowiedzenie umowy zlecenie może odbyć się praktycznie w każdym momencie, w przypadku umowy o dzieło tylko wtedy, kiedy dzieło nie spełnia określonych początkowo warunków.

Opodatkowanie i składki


Od obydwu umów odprowadza się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%. W jednym i drugim przypadku jest możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Podstawowa kwota uzyskania przychodów to 20% stawki. W przypadku, kiedy umowa zawiera także przekazanie autorskich praw majątkowych, kwota uzyskania przychodów może być podwyższona do 50%.

Znaczną różnicą jest konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W przypadku umowy zlecenie składki są opłacane przez zleceniodawca. Umowa o dzieło nie wiąże się z taką koniecznością, chyba że jest ona zawierana z pracodawcą, z którym mamy podpisaną umowę o pracę.

Zawieranie umowy o dzieło jest więc bardziej korzystne dla zleceniodawcy, ale dużo mniej dla zleceniobiorcy – okres, kiedy zawarte były tylko umowy o dzieło, nie liczy się bowiem przy ustalaniu emerytury.

Zobacz projekty stron i cennik

Zobacz projekty i cennik

Wynagrodzenie przy umowach cywilnoprawnych


Jeszcze do niedawna wynagrodzenie przy tych dwóch umowach cywilnoprawnych było zależne tylko od indywidualnych ustaleń, nie obowiązywały stawki minimalne. Sprawa zmieniła się po 1 stycznia 2017 roku. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę sprawiła, że każdy zatrudniony na umowę zlecenie pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie minimalne w wysokości 13 złotych za godzinę. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorców.

Umowa o dzieło nie została objęta stawkami minimalnymi, co wynika zapewne z odmiennego jej charakteru i trudności ustalenia konkretnych stawek. Wprowadzenie stawki minimalnej w umowie zlecenie wiąże się z jej nadużywaniem. Wielu pracodawców podpisywało ze swoimi pracownikami te umowy, co pozwala im na obejście prawa. Teraz sprawa jest znacznie utrudniona, a pracownicy łatwiej mogą dochodzić swoich praw.